Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
02/25/2018 - يكشنبه 6 اسفند 1396
باجه ها

تبدیل کیوسکهای بلیت فروشی شرکت واحد به نقطه ای برای فروش و شارژ کارت بلیت های الکترونیکی، یکی دیگر از تصمیماتی است که در اجرای طرح بلیت الکترونیکی اتخاذ شده است. در حال حاضر در بسیاری از نقاط شهر تهران، ترمینالهای اتوبوسرانی به نقطه ای برای شارژ بلیت تبدیل شده اند. همچنین بعضی از باجه ها مجهز به دستگاه فروش و شارژ اتوماتیک کارت بلیت می باشند.