Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
11/20/2018 - سه شنبه 29 آبان 1397
پذیرندگان


از دیدگاه پروژه هر خدمتی که به ازاء اخذ پول بتواند وجه خود را روی کارت کسر یا از اعتبار مدت دار کارت، اخذ نماید پذیرنده محسوب می شود.