Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
09/25/2017 - دوشنبه 3 مهر 1396
پذیرندگان


از دیدگاه پروژه هر خدمتی که به ازاء اخذ پول بتواند وجه خود را روی کارت کسر یا از اعتبار مدت دار کارت، اخذ نماید پذیرنده محسوب می شود.