Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
07/25/2017 - سه شنبه 3 مرداد 1396
مراکز فروش و شارژ


به منظور خدمات رسانی بهتر و رفاه حال شهروندان مکانهای فروش و شارژ کارت بلیتهای الکترونیک به صورت فعال به ارائه خدمات می پردازند. شهروندان می توانند با مراجعه به کیوسک های مطبوعاتی ، ایستگاه های مترو ، کیوسک های مستقر در پایانه های اتوبوسرانی، دستگاه خودکار شارژ و فروش کارت بلیت الکترونیک نسبت به خرید و شارژ کارت بلیت الکترونیک خود اقدام کنند.