Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
12/16/2019 - دوشنبه 25 آذر 1398

معرفی سامانة اتوبوسهای تندرو (BRT)

شهر تهران با 8 میلیون جمعیت ساکن و 15 میلیون جمعیت روزانه مهمترین کلان شهر ایران بشمار می رود این شهر مرکزیت اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی ایران را داشته و توسعه شهر وسیاستهای مدون دولت در راستای آزاد سازی قیمت سوخت باعث روز افزون سفرهای شهری شده است.

سامانه اتوبوسرانی تندرو سرآغاز تغییر نگرش و ایجاد تحولی بزرگ در ساختار مدیریت حمل و نقل و ترافیک شهری بوده است و نمادی از کاربرد دانش و فن آوری در عمل برای رفع معضلات پیش روی کلانشهری چون شهر تهران می باشد . در عین حال این پروژه عظیم محملی مناسب برای اعمال مدیریت یکپارچه و هماهنگی و انسجام میان سازمانی بین بدنه شهرداری تهران و سازمانها و شرکتهای تابعه و نیز سایر سازمانها و نهادهای فعال در حوزه مدیریت شهری بوده است.

ایجاد سامانه های اتوبوس تندرو به عنوان یکی از ارکان مدرن کردن شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به منظور افزایش مسافر جذب شده به سیستم ،کاهش آلودگی هوا وآلودگی صوتی ناشی از تراکم ترافیک از سال 1385 در دستور کار مدیریت حمل ونقل شهروشرکت واحد قرارگرفته است.

بر اساس مطالعات انجام شده 10 کریدور اصلی شهر برای ایجاد سیستم اتوبوسهای تندرو انتخاب شدند که 6 خط آن تاکنون راه اندازی شده اند ودر چند سال اخیر توانسته اند حجم مسافر قابل توجهی را به خود جلب کنند که این جذب مسافر به دلیل ساختار سنتی و عملکرد نا مطلوب در سیستم اتوبوسرانی قبل از ایجاد خطوط تندرو میسر نبود.

ایجاد این 6 خط توانسته است با بهبود مطلوبیت سیستم اتوبوسرانی شهری و افزایش سهم آن از سفرها ی درون شهری از حجم ترافیک کریدرها کاسته و ضریب اشغال اتوبوسها در سیستم اتوبوسرانی شهری را بالا ببرد.کاهش حجم ترافیک که کاهش حجم آلاینده ها را در این کریدرها در پی داشت از اهداف اصلی ایجاد خطوط تندرو به شمار می آید.

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه درحال حاضربا 7206 دستگاه اتوبوس در بخش عمومی وخصوصی که 4295 دستگاه اتوبوس و204 خط در بخش عمومی و 2911 دستگاه اتوبوس و 165 خط با 24 شرکت فعال خصوصی در بخش حمل و نقل دارا می باشد و بطور میانگین روزانه 4/200/000 نفر و سالانه بیش از یک میلیارد نفر مسافر را در کلان شهر تهران جابجا می کند. لذا با توجه به افزایش جمعیت و گستردگی شهر تهران در برنامه پنج ساله تدوین شده تا سال افق ( 1392) برای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در بخش حمل و نقل عمومی سهم 20% جابجائی مسافر در سفرهای درون شهری و معادل 6 میلیون مسافر روزانه با 11/000 دستگاه اتوبوس پیش بینی شده است که براساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران 40% آن توسط بخش عمومی و 60% آن توسط بخش خصوصی اداره خواهد شد.

برای حمل و نقل عمومی (که نیازمند توسعه کمی و کیفی حمل ونقل عمومی خواهد بود) و بر مبنای شبکه ریلی (مترو) تهران به عنوان لایه اول سامانه حمل ونقل عمومی یکپارچه، شبکه اتوبوس تندرو مشتمل بر 10 خط سریع السیر به عنوان لایه دوم حمل ونقل عمومی یکپارچه شهر تهران تعریف گردید. در شکل زیر خطوط 10 گانه اتوبوس تندور در شهر تهران در سال افق طرح نشان داده شده است. همچنین دراین نقشه خطوط مترو وضع موجود به همراه پایانه های وضع موجود ارائه شده است.